10 โครงการหลวง สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามตามรอยเท้าพ่อ ร.9 ต้องไปเยือนสักครั้ง

วันนี้จะไปเที่ยวว 10 โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ของพ่อหลวง ร.9 ของเราทุกคน โดยโครงการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวขาว เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 โดยหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง

แต่ละสถานที่สวยมากๆ จนอยากจะพาเพื่อนๆ ไป หนาวนี้มีที่เที่ยวแน่นอนรับรองเลย มาดูกันค่ะว่าแต่ละสถานที่จะสวยขนาดไหน 

1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


www.go2days.net

www.angkhangstation.com

www.siamfreestyle.com

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น

 สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง อยู่บนเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร

และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร2. สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์


www.thairoyalprojecttour.com

f.ptcdn.info

 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตั้ง

อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ ที่

จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง

และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่

ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร

อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง ? สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ? ในปี

พ.ศ.25223. สถานีเกษตรหลวงปางดะ


www.bloggang.com

f.tpkcdn.com


สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็น

สถานีวิจัยหนึ่งในสี่ของมูลนิธิโครงการหลวง

เป็นศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผล

ให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาศึกษาดูงาน และฝึกงานของนักศึกษา

พร้อมกับการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 45 กิโลเมตร

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ


1.) สถานีเกษตรหลวง ซึ่ง

ดำเนินงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเขตร้อน พืชผัก พืชไร่ ไม้ผลขนาดเล็ก

ไม้ผลเขตหนาว ควบคู่ไปกับงานทดสอบสาธิต

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร


2.) หน่วยวิจัยส้มโป่งน้อย ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยส้มปลอดโรค ทดสอบสาธิตการผลิตและงานขยายพันธุ์


4. สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด


www.chillpainai.com

www.thairoyalprojecttour.com

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

เป็น

แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่มีสายพันธุ์จำนวนมาก

งานทดสอบสาธิตการผลิตพืชผัก/สมุนไพร ไม้ผล และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์เล็ก

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร

ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจนพัฒนาเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนได้

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

พัฒนามาจากศูนย์วิจัยกาแฟอาราบิก้า

ที่บ้านแม่หลอดซึ่งมีการปลูกกาแฟอาราบิก้า

และมีการแพร่ระบาดโรคราสนิมอย่างรุนแรง พันธุ์กาแฟลูกผสม

เป็นสายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม จากศูนย์วิจัยโรคราสนิม ของโปรตุเกส

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงพระกรุณารับไว้ในความดูแลของโครงการหลวง

และได้ชื่อว่า ? สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ?

การคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
 ที่ตั้ง สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดหมู่ 10 ตำบล สบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง


img.painaidii.com

images.thaiza.com

www.thairoyalprojecttour.com

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?เสด็จ

พระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง เป็นครั้งแรก ได้ทอดพระเนตรเห็นว่า

บริเวณนี้ยังมีพืชเสพติดอยู่มาก ควรจะส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นๆ

ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่น

โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ผลเป็นลำดับแรก

ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านไม้ดอก

งานพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 499 ไร่

ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย


www.thairoyalprojecttour.com

www.thairoyalprojecttour.com


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ

บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2523 ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรซึ่งคล้ายคลึงกับหมู่บ้านชาวเขาอื่น ๆ

ทางภาคเหนือของประเทศ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎรเหล่านี้

ต่อมาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523   หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  

ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการหลวง จึงได้มอบหมายให้นายจิตติ

ปิ่นทอง และคณะอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสนองพระราชดำริดำเนินงานในโครงการหลวงแกน้อยขึ้น

ที่ตั้ง บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก


www.paiduaykan.com

www.thairoyalprojecttour.com

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2521   ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่  มาอยู่ที่บ้านห้วยลึก

เนื่องจากพื้นที่ทำกินเดิมไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและยื่นฏีกาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ

ขอพระราชทานที่ดินทำกิน ปี 2522

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีรับสั่งให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

เข้าไปช่วยเหลือชาวเขา

ด้วยทรงเกรงว่าชาวเขาจะบุกรุกป่าและต้นน้ำลำธารมากยิ่งขึ้น

จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้พิจารณาพื้นที่ทำกินที่บ้านห้วยลึก

ให้แก่ราษฎรชาวเขา

ที่ตั้ง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ


www.thairoyalprojecttour.com

www.thairoyalprojecttour.com

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ก่อ

ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

จากการรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางสำรวจสภาพพื้นที่

ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถางพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย

ปลูกฝิ่นและพืชอื่นๆ

แผนพัฒนาจึงได้ถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวเขาด้วยการส่ง

เสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน9.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์


images.thaiza.com

www.paiduaykan.com

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

ปี

พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์

ทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง

โดยทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน

เส้นทางคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต

จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง

เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บ้าน  

ที่ตั้ง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง


www.thairoyalprojecttour.com

www.thairoyalprojecttour.com

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

เดิมเป็นพื้นที่ดำเนินงานส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ต่อมาได้แยกพื้นที่ดำเนินงานออกมาตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

เมื่อ ปี พ.ศ. 2536

เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อยู่ห่างไกล

และกว้างขวางมากครอบคลุมพื้นที่ 2 เขตอำเภอ คือ อำเภอแม่ลาน้อย

และอำเภอแม่สะเรียง

จึงได้แยกพื้นที่ดำเนินงานในส่วนของอำเภอแม่สะเรียงออกมาเป็นศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงแม่สะเรียง

ที่ตั้ง  ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10

โครงการหลวง ในฤดูหนาวที่เราแนะนำมานี่

นับว่าเป็นโครงการที่เหมาะแก่การไปเยี่ยมชมธรรมชาติ บรรยากาศในฤดูหนาวมากๆ

เลยค่ะ  และยังเหลือโครงการหลวงอีกหลายแห่งเลยที่น่าสนใจและน่าเที่ยวชม

หวังว่าเพื่อนๆ คงถูกใจนะคะ

 Cr : มูลนิธิโครงการหลวงCr : กิจกรรมท่องเที่ยวบทความแนะนำ